خانه فیروزه ای

طراح: سپیده کاوه

محل پروژه: اصفهان

عکاس: نگار صدیقی