سه بنای تاریخی، یک خیابان

طراحان: امیر هومن اسدی مرصع – امیر پویا اسدی مرصع

همکاران طراحی: هدایت گواهی – رضا غنی – طلیعه بیکیان – هادی پوریزدیان

محل پروژه: مشهد

عکاس: احسان آیین – محمدباقری نژاد