فروشگاه دیگر

طراحان: دفتر معماری آینه (علی سلطانی، علی دهقانی، عاطفه کرباسی)

همکاران طراحی: علی سلطانی، علی دهقانی، عاطفه کرباسی، مهلا ابراهیم‌پور، نوشین حسینی، المیرا جعفری، سپیده شریعتمداری

محل پروژه: اصفهان

عکاس: فرشید نصرآبادی