پلتفرم صورتی

طراحان: ادیب ایروانی – محسن خزدوز 

همکاران طراحی: مهسا مرادی 

محل پروژه: اصفهان

 عکاس: محمدسروش جوشش