پلتفرم صورتی

طراحان: ادیب ایروانی – محسن خزدوز

همکاران طراحی: مهسا مرادی

محل پروژه: اصفهان

عکاس: محمدسروش جوشش