بازسازی مناره ها و برج آرامگاهی کارباغلار

طراحان: فرزاد رستمی فر – آرش بوستانی

محل پروژه: آذربایجان

عکاس: سروش کیایی