اقامتگاه بوم گردی قدیم خونه گیلان

طراحان: مهندسان مشاور هفت شهر آریا – مهرداد هاشم زاده همایونی / آرش هاشم زاده همایونی

همکاران طراحی: بهروز خیشابه – اصغر خواجه میری- شقایق مرادی

محل پروژه: گیلان

عکاس: محمد حسن اتفاق