خانه 1330

طراح: محمد کانی سواران

همکاران طراحی: گل نسا متحد، مجید کانی سواران، فاطمه حسنلو، عاطفه پرنده

محل پروژه: تهران

عکاس: محمد حسن اتفاق