ارسال کلیپ یک دقیقه ای برای جایزه معماری و معماری داخلی ایران و جایزه معماری حفاظت و احیای فضاهای ارزشمند ایران اختیاری است.