جایزه معماری، زمینه ای برای ارتقا حرفه معماری/ احمد زهادی

خلاقیت‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬در‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬تعیین‭ ‬استراتژى‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬شهرسازی‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬مطالعات‭ ‬معمار‭ ‬تلقی‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬انعکاس‭ ‬دهنده‭ ‬تفکری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬گاهی‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬نظریه‭ ‬هایی‭ ‬کارآمد‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬گاهی‭ ‬بهره‭ ‬مندی‭ ‬جامعه‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬تلقی‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬جایزه‭ ‬های‭ ‬معماری‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬راستا،‭ ‬رسانه‭ ‬تخصصی‭ ‬موفق‭ ‬که‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬جامعه‭ ‬شناسی‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬شناسی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬اصلی‭ ‬تداوم‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬عملکرد‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مطالعات‭ ‬گسترده‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬دیدگاه‭ ‬های‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬جذب‭ ‬مخاطب‭ ‬خود،‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬بنابراین‭ ‬دارای‭ ‬ابعاد‭ ‬گسترده‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬سازی‭ ‬رقابت‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬ساز‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

بدین‭ ‬منظور‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬تعیین‭ ‬دیدگاه‭ ‬های‭ ‬رسانه‭ [‬مجله‭ ‬تخصصی‭] ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬مطالعات،‭ ‬تمایل‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬اجتماعی‭ ‬–‭ ‬فرهنگی‭ ‬توسط‭ ‬صاحب‭ ‬اندیشه‭ [‬مسئولین‭ ‬رسانه‭] ‬تعیین‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شناخت،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬ارزش‭ ‬های‭ ‬ریشه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬چهارچوب‭ ‬سیاست‭ ‬های‭ ‬آن‭ ‬رسانه‭ ‬منتشر‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬

به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر،‭ ‬انتشار‭ ‬رسانه‭ ‬تخصصی‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نشریه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مطبوعات‭ ‬سراسری‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رویکردهای‭ ‬تخصصی‭ ‬همواره‭ ‬جایگاه‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬مخاطبینی‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬اتاق‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چهارچوب‭ ‬سیاست‭ ‬های‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬می‭ ‬پردازد‭ ‬و‭ ‬جایزه‭ # ‬جشنواره‭# ‬فستیوال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تخصص‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬خود‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬رویکردها‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬تعریف‭ ‬می‭ ‬نماید،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نمونه‭ ‬های‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬جریان‭ ‬سازی،‭ ‬جایزه‭ ‬معماری‭ ‬داخلی‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افق‭ ‬فکری،‭ ‬رویکرد‭ ‬و‭ ‬سوابق‭ ‬انتشارات‭ ‬مشخص‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬مراسم‭ ‬و‭ ‬کنفرانس‭ ‬های‭ ‬معماری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬دهمین‭ ‬سال‭ ‬برگزاری‭ ‬جایزه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬هزار‭ ‬طرح‭ (‬از‭ ‬سال‭ ‬‮١٣٨٧‬‭) ‬مورد‭ ‬قضاوت‭ ‬و‭ ‬ارزشیابی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جوایز‭ ‬نقدی‭ ‬به‭ ‬برندگان‭ ‬جایزه‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

قابل‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برگزاری‭ ‬جایزه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‭ ‬ها،‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬مبانی‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬داوری‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مطالعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬معیارهای‭ ‬قضاوت،‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بالتبع‭ ‬برگزاری‭ ‬جایزه‭ ‬دارای‭ ‬ابعاد‭ ‬گسترده‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬هدایت‭ ‬جامعه‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬الگوهای‭ ‬موفق‭ [‬پس‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬برندگان‭] ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬قوانین‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬فاصله‭ ‬ای‭ ‬حساس‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬نگرش‭ ‬شغلی‭ (‬در‭ ‬حرفه‭) ‬بین‭ ‬طیف‭ ‬گردانندگان‭ ‬جایزه‭ (‬جایزه‭ ‬دهندگان‭) ‬و‭ ‬جایزه‭ ‬گیرندگان‭ (‬طراحان‭) ‬است‭.‬

جایزه‭ ‬دهندگان‭ ‬موفق‭ ‬طی‭ ‬مطالعات‭ ‬و‭ ‬مستندات‭ ‬محتوایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چهارچوب‭ ‬قوانین‭ ‬حرفه‭ ‬ای،‭ ‬روند‭ ‬بی‭ ‬قید‭ ‬و‭ ‬شرط‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬طرح‭ ‬توسط‭ ‬هیئت‭ ‬داوران‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬می‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬تثبیت‭ ‬جایگاه‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬ایشان‭ ‬کاملاً‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬عملکردشان‭ ‬دارد‭.‬

جایزه‭ ‬معماری‭ ‬آسیا‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬سومین‭ ‬سال‭ ‬برگزاری‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬نیز‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬نشریه‭ ‬تخصصی‭ ‬2A‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دیدگاه‭ ‬های‭ ‬مشخص‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رویکرد‭ ‬قاره‭ ‬ای‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬های‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬اصالت‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬خلاقیت‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬متفکرانه‭ ‬تاکید‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬این‭ ‬آثار‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬ارزشیابی‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬پرداخته‭ ‬بلکه‭ ‬فضایی‭ ‬بین‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬قاره‭ ‬های‭ ‬جهان‭ ‬نیز‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

بدون‭ ‬تردید،‭ ‬قدرت‭ ‬تفکر‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬معمار‭ ‬–‭ ‬طراح‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شرکت‭ ‬کننده‭ ‬در‭ ‬جایزه‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬سطح‭ ‬معمارانه‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬رقابت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬ثبت‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

او‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬هنرش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایگاهی‭ ‬قرار‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬دیدگاه‭ ‬ها،‭ ‬ارزش‭ ‬ها،‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬داوری‭ ‬جایزه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬محک‭ ‬می‭ ‬خورد‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬او‭ [‬طراح‭]‬در‭ ‬حرفه‭ ‬اش‭ ‬تلقی‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬

اشاره‭ ‬می‭ ‬نمایم،‭ ‬تعریف‭ ‬جایزه‭ ‬بدون‭ ‬رویکرد‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬عدم‭ ‬اعلام‭ ‬نام‭ ‬داوران،‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬برگزارکنندگان‭ ‬جهانی‭ ‬دارای‭ ‬زمینه‭ ‬های‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقوله‭ ‬بحث‭ ‬قرار‭ ‬نخواهد‭ ‬گرفت‭.‬

جایزه‭ ‬معماری،‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬گفتگو‭ ‬معمارانه‭ ‬بین‭ ‬حرفه‭ ‬مندان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬معماری‭ ‬کشور‭ [‬جوایز‭ ‬داخلی‭] ‬و‭ ‬معماری‭ ‬دنیا‭ [‬جوایز‭ ‬بین‭ ‬المللی‭] ‬است‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬های‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬ایده‭ ‬های‭ ‬یکدیگر،‭ ‬واجد‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭. ‬مسابقات‭ ‬و‭ ‬جایزه‭ ‬های‭ ‬معماری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‭ ‬ترین‭ ‬محورهای‭ ‬این‭ ‬حرفه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬سطح‭ ‬حرفه‭ ‬ای‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسی‭ ‬و‭ ‬معماری‭ ‬است‭.‬

داوران‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬و‭ ‬جایزه‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬ملیت،‭ ‬دین‭ ‬و‭ ‬تفکر‭ ‬همگن‭ ‬یا‭ ‬ناهمگن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬می‭ ‬نشینند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬تفاوت‭ ‬های‭ ‬آشکار‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برداشت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬تفسیرهای‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬جریان‭ ‬داوری‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬مشترک‭ ‬می‭ ‬رسند‭.‬

منتشر شده در شماره 51، پاییز 96

مطلب پیشنهادی

جزیره کیش (از پیدایش) / فصلنامه معماری و ساختمان

جزیره کیش (از پیدایش) فصلنامه معماری و ساختمان محمد بن محمود همدانی، نویسنده عجایب نامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *