فضای هنری هشت چشمه

طراحان : حسن روشن‌بخت. حسین روشن‌بخت، حسین فرمانی

محل پروژه: کاشان

عکس: آرشیو هشت‌چشمه