نا تمام شده

طراح : بابک آبنار

همکاران طراحی: شریف شاکری راد, شفا شاکری راد

محل پروژه: تهران

عکاس: محمد حسن اتفاق