گالری عینک نیوتن

طراحان: معین نیک آیین ، بابک نصیر آبادی 

همکاران طراحی: بنفشه توانایی ، سعید یوسفوند ، محمد مهدی میرزایی ، بیتا رضایی

محل پروژه:  تهران

عکاس: استودیو دید