پروژه Earth II Residential Complex

طراحان: سامان معتمدی، فرانک فرزانه

رتبه دوم جایزه معماری قاره ای ( آسیا) 2019 _ ساختمان های مسکونی

برگزار کننده : 2A Magazine