پروژه : India) Humanscapes Habitat)

طراح : Suhasini Ayer

رتبه دوم جایزه معماری قاره ای ( آسیا) 2019 _ ساختمان های مسکونی

برگزار کننده : 2A Magazine