برگزار کننده:

فصلنامه معماری و ساختمان

 

حامی:

مرانتی