خانه میرزا محمد پدر

طراحان: احسان حاجی رسولیها، فرهنگ خواجه نصیری

محل پروژه: یزد

عکاس: احسان حاجی رسولیها