خرپشته

طراحان: محسن خزدوز – ادیب ایروانی 

همکاران طراحی: مهسا مرادی – عرفانه مجتبایی

محل پروژه: اصفهان

عکاس: احسان حاج رسولیها