آپارتمان دو چهار /  4  2

طراحان: گروه معماری پایا پیرنگ: سمانه متقی پیشه-اشکان قشقایی-پویا رنجبر 

همکارن طراحی: رسول فتح‌الهی- نیلوفر شمسی

 محل پروژه: شیراز

عکاس: سمانه متقی‌پیشه- اشکان قشقاییش