آپارتمان دو چهار / 4 2

طراحان: گروه معماری پایا پیرنگ: سمانه متقی پیشه-اشکان قشقایی-پویا رنجبر

همکارن طراحی: رسول فتح‌الهی- نیلوفر شمسی

محل پروژه: شیراز

عکاس: سمانه متقی‌پیشه- اشکان قشقاییش