مراسم اهدا جوایز و معرفی کارفرمایان و پروژه های ایشان که در دوره اول و دوم رویداد میزان معماری، شایسته دریافت پلاک و نشان کیفیت این رویداد شده اند ، همزمان با مراسم اهدای جوایز سیزدهمین دوره جایزه معماری و معماری داخلی ایران در مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار میگردد