این وبینار، با معرفی وظیفه و ماموریت ACSF (انجمن معماری، فرهنگ و معنویت دانشگاه هاروارد) ، نشان می‌دهد چگونه بیانیه ACSF می‌تواند در عمل الهام بخش راهبردها و طرح های جدیدی باشد که در کنار ارتقاء رفاه و رشد معنوی انسان، تجربه تعالی را درون محیط‌های پایدار، اکنون و در آینده تسهیل می‌کنند. وبینار پاسخ‌دهنده‌ها و مفسرانی خواهد داشت که مزایا و قابلیت‌های بیانیه در دنیای واقعی را به بحث و گفت‌و ‌گو خواهند گذاشت.