پروژه اداری و نمایشگاه کارخانه بتن آپتوس ایران

رتبه اول مشترک در گروه ساختمان های عمومی از طراحی تا اجرا

در سیزدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

مهرماه 1399


طراح: مشاوران هوبا طرح، هومن بالازاده

کارفرما: مجموعه صنعتی آپتوس ایران

مدیر پروژه : سعید فرشباف

مدیر اجرایی : رسول اژدری

ارائه : احسان لسانی

عکس: پرهام تقی اف، محمد حسن افاق

مساحت زیر بنای ساخت : 320 متر مربع

مساحت سایت طراحی : 1150 متر مربع

تاریخ شروع طرح : بهمن 1398

تاریخ خاتمه طرح : مرداد 1399

محل اجرا : کرج ، بلوار ارم ، اخترآباد ، خیابان دوم شرقی ، خیابان نیکوکار ، مجموعه صنعتی آپتوس ایران