کوچک همه چیز است../ شهاب میرزائیان

کوچک‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬است‭ …‬

ندازه‭ ‬در‭ ‬معماری‭ ‬میتواند‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬بی‭ ‬اهمیت‭ ‬یا‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬مهم‭ ‬باشد‭ . ‬در‭ ‬روند‭ ‬خلق‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬معماری‭ ‬،‭ ‬کانسپت‭ ‬میتواند‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مقیاس‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬آن‭ ‬شکل‭ ‬بگیرد‭ . ‬ایده‭ ‬و‭ ‬کانسپت‭ ‬معماری،‭ ‬میتواند‭ ‬سبب‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬معماری‭ ‬باکیفیت‭ ‬،‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬ابعاد‭ ‬پروژه‭ ‬باشد‭.‬

اینکه‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬شکلگیری‭ ‬ایده‭ ‬و‭ ‬کانسپت‭ ‬پروژه‭ ‬،‭ ‬بدنبال‭ ‬یافتن‭ ‬پرسش‭ ‬های‭ ‬کلیدی‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬طرح‭ ‬باشد‭ ‬غالبا‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬همیشه‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬مقیاس‭ ‬و‭ ‬ابعاد‭ ‬پروژه‭ ‬باشد‭. ‬چالش‭ ‬های‭ ‬عمده‭ ‬معمار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مرحله‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حل‭ ‬روابط‭ ‬پیچیده‭ ‬کاربری‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬همنشینی‭ ‬فضاها‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬مقیاس‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬،‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬مقیاس‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬پروژه‭ ‬معماری‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬مقیاس‭ ‬مشتری‭ ‬دارد‭ . ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬بزرگ‭ ‬مقیاس‭ ‬معمولا‭ ‬مشتری‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬بزرگتری‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬تر‭ ‬،‭ ‬مشتری‭ ‬های‭ ‬کوچکتر‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬بدون‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬سفارش‭ ‬دهنده‭ ‬خاص‭ ‬هستند‭.‬

تفاوت‭ ‬عمده‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬همین‭ ‬تفاوت‭ ‬حاصل‭ ‬می‭ ‬شود‭ . ‬معماری‭ ‬بدون‭ ‬مشتری‭ ( ‬کارفرما‭) ‬که‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬تجربه‭ ‬لذت‭ ‬بخشی‭ ‬برای‭ ‬معمار‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬چالش‭ ‬های‭ ‬ذهنی‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬خالص‭ ‬ترین‭ ‬شکل‭ ‬ممکن‭ ‬،‭ ‬امکان‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬حذف‭ ‬مشتری‭ ‬از‭ ‬فرآیند‭ ‬طراحی‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬پیامدهای‭ ‬منفی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نگاهی‭ ‬دوباره‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دیدی‭ ‬متفاوت‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬چرخه‭ ‬خلق‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬بیانجامد‭.‬

‭ ‬گفتگوی‭ ‬خانم‭ ‬الف‭ ‬و‭ ‬آقای‭ ‬شین‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬عصر‭ ‬تابستانی‭ ‬در‭ ‬کافه‭ ‬کوچک‭ ‬کنار‭ ‬خیابان‭ ‬بزرگ‭ …‬

شین‭:‬‭ ‬صبر‭ ‬کنید‭ … ‬من‭ ‬فکر‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬حذف‭ ‬مشتری‭ ‬از‭ ‬فرآیند‭ ‬طراحی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬فاجعه‭ ‬بار‭ ‬باشد‭ . ‬معماری‭ ‬رشته‭ ‬زمینی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬مشتری‭ ‬،‭ ‬معماری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬زمین‭ ‬جدا‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬شکلگیری‭ ‬طرح‭ ‬هایی‭ ‬فاقد‭ ‬کیفیت‭ ‬برای‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬عملی‭ ‬است‭ .‬

الف‭:‬‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سیاهی‭ ‬که‭ ‬میگویی‭ ‬و‭ ‬فکر‭ ‬میکنی‭ … ‬فرآیند‭ ‬طراحی‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬دارای‭ ‬مسیرهای‭ ‬متفاوتی‭ ‬باشد‭.‬

شین‭ : ‬مسیر‭ ‬متفاوت‭ ‬؟

الف‭:‬‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کیفیت‭ ‬لازم‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬یاد‭ ‬میکنی‭ ‬صرفا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایجاد‭ ‬دیالوگ‭ ‬با‭ ‬مشتری‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نمی‭ ‬آید‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مونولوگ‭ ‬ذهنی‭ ‬نیز‭ ‬میتواند‭ ‬کیفیت‭ ‬بیافریند‭.‬

شین‭:‬‭ ‬اما‭ ‬یک‭ ‬مونولوگ‭ ‬چقدر‭ ‬میتواند‭ ‬موثرتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دیالوگ‭ ‬باشد‭ ‬؟

الف‭:‬‭ ‬ارزش‭ ‬گذاری‭ ‬میان‭ ‬یک‭ ‬مونولوگ‭ ‬و‭ ‬دیالوگ‭ ‬کاملا‭ ‬نسبی‭ ‬است‭ . ‬گاهی‭ ‬یک‭ ‬دیالوگ‭ ‬متوسط‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬متوسط‭ ‬بیانجامد‭ ‬اما‭ ‬یک‭ ‬مونولوگ‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬،‭ ‬میتوانی‭ ‬تصور‭ ‬کنی‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬چیزی‭ ‬بیانجامد‭. ‬ضمنا‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬یک‭ ‬مونولوگ،‭ ‬کاملا‭ ‬یک‭ ‬مونولوگ‭ ‬نیست‭ . ‬هر‭ ‬مونولوگ‭ ‬ذهنی‭ ‬قطعا‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬زمینه‭ ‬فکری‭ ‬ایجاد‭ ‬میشود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬جامعه‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬دیالوگ‭ ‬خاموش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هیاهو‭ ‬دارند‭.‬

شین‭:‬‭ ‬ادامه‭ ‬بده‭ … ‬

الف‭:‬‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬میکنم‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مونولوگ‭ ‬برداشت‭ ‬میکنی‭ ‬هرچند‭ ‬در‭ ‬نگاه‭ ‬اول‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برداشت‭ ‬دیکتاتور‭ ‬گونه‭ ‬ای‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طراح‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دیکتاتور‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مشتری‭ ‬دیکته‭ ‬میکند،‭ ‬به‭ ‬ذهنت‭ ‬متبادر‭ ‬کند‭ . ‬اما‭.. ‬

شین‭ : ‬اما‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬فکر‭ ‬میکنی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مونولوگ‭ ‬مثل‭ ‬یک‭ ‬ارکستر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علی‭ ‬رغم‭ ‬حضور‭ ‬چندین‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬نوازنده‭ ‬یک‭ ‬قطعه‭ ‬نواخته‭ ‬میشود‭ .‬

الف‭:‬‭ ‬شاید‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬بیشتر‭ ‬منظور‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬ذهنی،‭ ‬مونولوگ‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬ما‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬خلوت‭ ‬خودمان‭ ‬در‭ ‬دیالوگ‭ ‬دایمی‭ ‬با‭ ‬خودمان‭ ‬هستیم‭ .‬

شین‭:‬‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬طرحی‭ ‬هرچند‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬مشتری‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬طرفین‭ ‬یک‭ ‬دیالوگ‭ ‬،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مونولوگ‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬ذهنی‭ ‬طراح،‭ ‬شکلی‭ ‬از‭ ‬دیالوگ‭ ‬دایمی‭ ‬دارد‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ساختار‭ ‬طرف‭ ‬دیالوگ‭ ‬حذف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬خود‭ ‬دیالوگ الف‭:‬‭ ‬بله‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬سلیقه‭ ‬مشتری‭ … ‬آنچه‭ ‬دیالوگ‭ ‬بین‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬مشتری‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬میرسد‭ ‬بیشتر‭ ‬سلیقه‭ ‬و‭ ‬خواست‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬طراح‭ ‬است‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بیشتر‭ ‬موارد‭ ‬توافق‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬کمیت‭ ‬های‭ ‬یک‭ ‬طرح‭ ‬حاصل‭ ‬میشود‭ ‬اما‭ ‬کیفیت‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬فیلتر‭ ‬سلیقه‭ ‬گرفتار‭ ‬میشود‭ .‬

شین‭:‬‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬فکر‭ ‬میکنم‭ ‬همیشه‭ ‬هم‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬مقیاس‭ ‬بدون‭ ‬مشتری‭ ‬نیستند‭ . ‬مثلا‭ ‬برای‭ ‬خلق‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬کوچک‭ ‬مثل‭ ‬پاویون‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غرفه‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬ینال‭ ‬های‭ ‬معماری‭ ‬و‭ ‬هنری‭ ‬،‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مشتری‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شکل‭ ‬همیشگی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬؛‭ ‬اما‭ ‬حساسیت‭ ‬ها‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬؛‭ ‬مثلا‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬یک‭ ‬غرفه‭ ‬در‭ ‬بی‭ ‬ینال‭ ‬معماری‭ ‬چندین‭ ‬مرحله‭ ‬داوری‭ ‬،‭ ‬جلسات‭ ‬احتمالی‭ ‬با‭ ‬مسوولین‭ ‬دولتی‭ … ‬عملا‭ ‬شکلی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬مولتی‭ ‬لوگ‭ ‬دارد‭ .‬

الف‭:‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬با‭ ‬تو‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬موافقم‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬هم‭ ‬طراح،‭ ‬کاملا‭ ‬ایده‭ ‬خالص‭ ‬ذهنی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬یک‭ ‬مسابقه‭ ‬عرضه‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ایده‭ ‬میان‭ ‬دیگر‭ ‬ایده‭ ‬های‭ ‬خالص‭ ‬،‭ ‬سنجیده‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬گروه‭ ‬داوری‭ ‬انتخاب‭ ‬می‭ ‬شود‭ . ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬طراح‭ ‬با‭ ‬مشتری‭ ‬روبرو‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مشتری‭ ‬بر‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬ایده‭ ‬اولیه‭ ‬کوچکترین‭ ‬تاثیری‭ ‬نداشته‭ ‬است‭ . ‬صرفا‭ ‬تم‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬اعلامی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬برگزار‭ ‬کننده‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬ایده‭ ‬طراح‭ ‬جهت‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بدیهی‭ ‬است‭ . ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬مستقیما‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬فرآیند‭ ‬مسابقه‭ ‬،‭ ‬مشتری‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬یک‭ ‬طراح‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬بخواهد‭ ‬تم‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬آن‭ ‬بی‭ ‬ینال‭ ‬،‭ ‬فستیوال‭ ‬یا‭ ‬هر‭ ‬مناسبت‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬نمایش‭ ‬وجهه‭ ‬ملی‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬خواسته‭ ‬های‭ ‬حکومتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬پاویون‭ ‬طرح‭ ‬کند‭.‬

شین‭:‬‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مقیاس‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬فکر‭ ‬میکنی‭ ‬که‭ ‬حذف‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬مونو‭ ‬ـ‭ ‬دیالوگ‭ ‬چندان‭ ‬هم‭ ‬مهم‭ ‬نیست‭ ‬؟‭ ‬

الف‭:‬‭ ‬شاید‭… ‬بیشتر‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬آزاد‭ ‬فیزیکی‭ ‬تعریف‭ ‬میشوند‭ ‬و‭ ‬مالکیت‭ ‬فضاهای‭ ‬آزاد‭ ‬چون‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬عموم‭ ‬است‭ ‬میتواند‭ ‬مشتری‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬مفردی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ .‬

شین‭:‬‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬معتقدی‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬دو‭ ‬سویه‭ ‬خلق‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬دیالوگ از‭ ‬آنجا‭ ‬آغاز‭ ‬میشود‭.‬

الف‭:‬‭ ‬دقیقا‭… ‬وقتی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فضای‭ ‬آزاد‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬کوچک‭ ‬مقیاس‭ ‬قرار‭ ‬میگیرد‭ ‬،‭ ‬فرصت‭ ‬ارتباط‭ ‬نزدیک‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬لمس‭ ‬میان‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬دیگر‭ ‬شکل‭ ‬میگیرد‭ . ‬به‭ ‬جای‭ ‬یک‭ ‬دیالوگ‭ ‬بین‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬طراح‭ ‬،‭ ‬یک‭ ‬گفتمان‭ ( ‬دیسکورس‭) ‬بین‭ ‬طراح‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬مخاطبان‭ ‬ایجاد‭ ‬میشود‭ . ‬معماری‭ ‬در‭ ‬مقیاس‭ ‬کوچک‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬یک‭ ‬سقف‭ ‬،‭ ‬دیوار‭ ‬،‭ ‬یک‭ ‬نیایشگاه‭ ‬،‭ ‬یک‭ ‬رصد‭ ‬خانه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬فولی‭ ‬،‭ ‬فرصت‭ ‬ارتباط‭ ‬خلاقانه‭ ‬و‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬شهودی‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬عرضه‭ ‬میکند‭.‬

شین‭:‬‭ ‬یعنی‭ ‬اعتقاد‭ ‬داری‭ ‬تاثیر‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬طرح‭ ‬عمومی‭ ‬بر‭ ‬مخاطبان‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬بیشتر‭ ‬است‭ ‬؟

الف‭:‬‭ ‬قیاس‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬کمی‭ ‬سخت‭ ‬است‭ . ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬نمیتوانم‭ ‬منکر‭ ‬تاثیر‭ ‬یک‭ ‬پروژه‭ ‬عمومی‭ ‬بزرگ‭ ‬مقیاس‭ ‬بر‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطب‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬گفتمان‭ ‬های‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬بصری‭ ‬میان‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬مخاطب‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مقیاس‭ ‬شوم‭…‬

شین‭: ‬من‭ ‬قانع‭ ‬شدم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حذف‭ ‬مشتری‭ ‬،‭ ‬بگذار‭ ‬کمکت‭ ‬کنم‭ ‬،‭ ‬فکر‭ ‬کنم‭ ‬اینها‭ ‬دو‭ ‬لیگ‭ ‬متفاوت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬رشته‭ ‬مشترک‭ ‬هستند‭ . ‬هر‭ ‬دو‭ ‬میتوانند‭ ‬بسیار‭ ‬نخبه‭ ‬گرایانه‭ ‬و‭ ‬خلاقانه‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬خودشان‭ ‬تاثیر‭ ‬گذار‭ ‬باشند‭ . ‬اما‭ ‬پروژه‭ ‬های‭ ‬کوچک‭ ‬مقیاس‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬ابعاد‭ ‬انسانی‭ ‬تر‭ ‬قابل‭ ‬لمس‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬هستند‭ . ‬مخاطب‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬ها‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬یکی‭ ‬میشود‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬فضایی‭ ‬خالص‭ ‬تری‭ ‬شکل‭ ‬میگیرد‭ .‬

الف‭:‬‭ ‬شاید‭…‬

شین‭:‬‭ ‬و‭ ‬میتواند‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬حس‭ ‬تمام‭ ‬اجزا‭ ‬و‭ ‬عناصر‭ ‬طرح‭ ‬،‭ ‬دیدن‭ ‬از‭ ‬زوایای‭ ‬مختلف‭ ‬،‭ ‬درک‭ ‬کلی‭ ‬و‭ ‬آنی‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬لمس‭ ‬و‭ ‬احاطه‭ ‬شدن‭ ‬توسط‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬آنرا‭ ‬احاطه‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬برگشت‭ ‬آموزش‭ ‬بصری‭ ‬و‭ ‬ذهنی‭ ‬مخاطب‭ ‬سریع‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬جالب‭ ‬تر‭ ‬باشد‭ .‬

الف‭:‬‭ ‬منظورت‭ ‬از‭ ‬جالب‭ ‬چیست‭ ‬؟

شین‭:‬‭ ‬جالب‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بازی

الف‭ : ‬آری‭ ‬گویی‭ ‬شادمانه‭ ‬به‭ ‬بازی‭… ‬

منتشر شده در شماره 51، پاییز 96

مطلب پیشنهادی

شهر جدید فولادشهر

شهر جدید فولادشهر شهر جدید فولادشهر در فاصله‌ای نزدیک در 25 کیلومتری جنوب غربی شهر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *